Dramatiklærerforeningens generalforsamling 23.november 2018 kl.16.15

Generalforsamling i dramatiklærerforeningen på Holbæk teater, Vimmelskaftet 27, 4300 Holbæk

1. Velkomst v. formand Maria Mellergaard

2. Valg af referent og dirigent

Maria Holm Kristensen vælges som referent og Kirsten Nevers somdirigent

3. Bestyrelsens beretning v. Formand Maria Mellergaard

Vi har i bestyrelsen arbejdet på at få en hjemmeside op at stå – vi er nået til den erkendelse, at der ikke er brug for en hjemmeside. Men så Skriver Julie Wittrup, at EMU’en ikke længere har en tovholder for dramatik. Måske skal vi tage fat på hjemmesidearbejdet igen, så vi har en fælles platform at dele på?Efteruddannelse – Kurser – vi har været heldige, at Lotte Thulstrup har stået for at stable flere kurser på benene. Der er i den forbindelse et Shakespearekursus til foråret. Bestyrelsen arbejder med et kursus uden for Danmark, mere om det, når planlægningen er lidt længere.Branding af faget – sidste år producerede vi en video, som stadig vises på Facebook. Vi opfordrer til, at I stadig deler den på jeres skoler.

4. Regnskab til godkendelse.

Michael Grankvist fremlægger regnskab. Der er et lille overskud på 211,6 kr. Regnskabet for 2018 ligner ret meget det fra 2017. Det koster ca.10.000 pr udgivelse af Replikker, det er en relativ høj pris for 130 medlemmer. Regnskabet godkendes.

5. Fastsættelse af kontingent

Kasserer, Michael Grankvist, fremlægger, at foreningens regnskab viser, at der til næste år vil være et indestående på 50.000 kr. Han påpeger derfor muligheden for at nedsætte kontingentet fra 350kr til 250kr.
Mia Campostrini mener ikke, vi skal nedsætte kontingent, da det er rart, at der er penge, hvis der bliver et behov. Bert Ernst mener ikke, det er nødvendigt med så stort et beløb til ”hvis nu”. Michael Grankvist mener, det er forkert at spare op – hvis vi skal beholde den nuværende kontingentsats, skal det være fordi vi vil bruge det til noget konkret næste år. Maria Mellergaard foreslår, at der kunne gå nogle penge til redaktionen på Replikker og til et nyt program til fagbladet, hvis redaktionen på Replikker var interesseret i at arbejde videre med den idé. Desuden foreslås det, at redaktionen på Replikker får et honorar for det store arbejde det er at lave bladet. Kirsten Bernholdt forklarer, at det kun er de store fag, der fortsat kan have en redaktør på EMU’en. De små fag kan ikke længere have en redaktør. Dramatik er et lille fag, og fordi der kommer ny struktur – betyder det, at man nu skal sende det materiale, som man gerne vil have på EMU’en, ind til en central redaktør. Kirsten Bernholdt vil gerne tage kontakt til den redaktør, der sidder med det tekniske og spørge, hvordan det præcis kommer til at foregå.

Steffen Nørgaard foreslår, at man kunne bruge et evt. overskud til at skabe et rum for at udgive ny dansk dramatik, så skolerne har mulighed for at få fat i det, efter forlaget Drama er lukket og Dansk teaterforlag har overtaget. Man kunne evt bruge penge på at give medlemmerne ny dramatik i julegave – også for at øge lysten til at være medlem.

Punktet sendes til afstemning. Skal vi fastholde kontingent på det nuværende niveau (350 kr årligt) eller sænke beløbet. 8 stemmer for at fastholde kontingent, 3 stemmer imod, tre blanke stemmer. Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau.

6. Valg af 2 revisorer.

Revisorerne genvælges.

7. Replikker v. Mette Asaa og Louise Christensen.

Redaktionen på Replikker vil gerne vide, om medlemmerne faktisk læser bladet, nu hvor det kommer elektronisk. Det tvivler de på. De oplever, at det er svært at få medlemmerne til at bidrage til bladet – og det hænger måske sammen med, at færre læser det. De vil gerne have iværksat en undersøgelse (fra bestyrelsen) af om medlemmerne synes, det er vigtigt med et foreningsblad og i så fald, hvad det skal indeholde. Redaktionen er glade for den udgivelsesløsning vi har nu.Kirsten Nevers foreslår at gøre formatet billigere og derved får mulighed for at udgive det oftere.Michael Grankvist mener, det er vigtigt med et fagblad, spørgsmålet er hvordan det bliver en overkommelig opgave for redaktionen. Det er centralt i foreningen, at vi har noget fælles – det er det de fleste ”får” for deres kontingent.
Lill Dochedahl er rigtig glad for bladet og mener det bør bevares. Bert Ernst mener, vi skylder medlemmerne at undersøge, hvad det er, de forventer af det at være medlem af dramatiklærerforeningen.
Steffen Nørgaard foreslår, at der i forbindelse med et spørgeskema kan være en præmie – det vil højne deltagerantallet.
Bestyrelsen tager det op og inddraget redaktionen fra Replikker. Bestyrelsen undersøger honorarregler.
Lill Dochedahl kritiserer layout på Replikker og efterspørger mere læsevenlighed.
Kirsten Bernholdt spørger, om man får et honorar, når man skriver til bladet. Mette Asaa svarer at sådan var det engang, men det er de gået væk fra, fordi det kan synes uretfærdigt, når redaktionen ikke får honorar. Bestyrelsen drøfter det på det kommende bestyrelsesmøde i januar.

8. Opstilling og valg af kandidater til bestyrelsen:

Der skal vælges to suppleanter og to til bestyrelsen. Bert Ernst genopstiller til bestyrelsen. Bianca Skovgaard Larsen opstiller til bestyrelsen.Mette Asaa og Katrine Jeppesen opstiller som suppleanter.Alle vælges.

9. Ændring af vedtægterne – to ændringer

a. Ændringsforslaget fra sidste års generalforsamling, se bilag a til dagsordenen.

”Dramatiklærerforeningen hæfter kun med foreningens egne aktiver og tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.” bør ændres til ”Dramatiklærerforeningen hæfter kun med foreningens egne aktiver. Foreningen og kasserer tegner foreningen udadtil.”
Forslaget sendes til afstemning og vedtages enstemmigt.

b. Bestyrelsen har arbejdet med at rette i vedtægterne, så de fremstår mere nutidige og med rigtige navne. Rettelserne er ikke af juridisk karakter, men mere for at lue ud i gammeldags vendinger.
Vedtægtsændringerne er ikke sendt rettidigt ud, så vi gemmer punktet til næste generalforsamling.

Kirsten Nevers foreslår, at vi tilføjer et afsnit, der gør det muligt at foretage ændringer via digital afstemning, da der altid er meget få medlemmer til stede til selve generalforsamlingen.

10. Inspiration – hvordan man kan arbejde i regionerne v. Bert Ernst

Der er mange dramatiklærere, der er ret alene rundt omkring i landet. Bert fortæller at de mødes 13 undervisere omkring Viborg/Aarhus/Randers – to gange om året. De mødes og arrangerer et aftenprogram med spisning og deling af erfaringer og forløb, som demonstreres. Det koster et lille tilmeldingsbeløb, som evt kan refunderes af skolerne. Det er enormt udbytterigt og man går glade hjem med nyt fagligt stof. En ide til andre!

Kirsten Nevers opfordrer til at dele det på Facebookgruppen, til inspiration for andre.

11. Kurser

  1. Forårets kursus i Holbæk – Shakespearekursus.
    Flere er glade for, at der sendes kursusinvitation ud via mail direkte til medlemmerne, og at det sendes ud i god tid.
  2. Tanker om fremtidige kurser.
    Michael Grankvist fortæller, at bestyrelsen arbejder med at arrangere et kursus i Berlin i foråret 2020. Vi har spurgt ud via Facebookgruppen og der var stor interesse.
    Lill Dochedahl minder om at SRP’en til den tid er placeret i foråret (det skal vi være opmærksomme på i planlægningen)Mette Asaa foreslår kursus på Nørregaards højskole, ved Jesper Trier om en særlig skuespilteknik (jf. sidste nummer af replikker)Bianca Skovgaard Larsen ønsker et kursus om, hvordan man opsætter en teaterkoncert. Mia Campostrini efterspørger et kursus om scenografi og lys

12. Evt.

Kirsten Nevers har fået en henvendelse fra Mette Obling Høeg fra KUA, hun har elever fra teatervidenskab som gerne vil i gymnasiepraktik. Kirsten vil sende de konkrete efterspørgsler ud via Facebook eller mail og opfordrer til, at man tager imod en praktikant. Hun har selv god erfaring med det – da man på den måde får info om det nyeste, der rører sig på teatervidenskab. Måske er det samme gældende i Aarhus?

Læs også

Inspiration fra FIP

Nogle af os deltog i et glimrende FIP-kursus på Aarhus HF & VUC fredag den 10/11. Eftermiddagen var sat af til en workshop med Roberta Carreri fra Odin Teatret. Nogle af vores kolleger var i den forbindelse så venlige at tage lidt noter fra workshoppen og dele dem...

Ny udgivelse

Kære kollega. Nu er det muligt at lade sig inspirere af syv kollegers interessante og vedkommende refleksioner over hver sit aspekt af dramatikundervisningen på stx og hf. I udgivelsen Fagdidaktiske formidlingsartikler om dramatik, som du kan finde på...

Aprilfestival – Gruppeteatrenes Mekka

Aprilfestival – Gruppeteatrenes Mekka

Af Michael Grankvist Sørensen Jeg er sikkert ikke den eneste i denne forsamling der har fået sin primære teaterfaglige dannelse via de turnerende børneteatre, men som efter man er blevet voksen nogle gange kan glemme, hvor betydningsfulde de har været for en selv, og...

Share This