§ 1.1 Forlagets navn er Undertekst.
§ 1.2 Forlagets hjemsted er Randers.

Formål
§2.1 Forlagets formål er at drive forlagsvirksomhed, herunder at udgive materialer
beregnet til undervisning i dramatik til glæde for Dramatiklærerforeningens
medlemmer.

Medlemmer
§ 3.1 Forlagets formål retter sig mod undervisere i dramatik, og alle medlemmer af

Dramatiklærerforeningen kan blive medlemmer.

§ 3.2 Både generalforsamlingen og bestyrelsen har myndighed til at træffe beslutning om
eksklusion af et medlem. Hvis et medlem modarbejder forlagets formål, kan en enig
bestyrelse ekskludere medlemmet. Dog har det medlem, der bliver ekskluderet, ret
til at få sin eksklusion drøftet på den næste generalforsamling. Hvis
generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede
medlem blive medlem igen.

Generalforsamling
§ 4.1 Generalforsamlingen finder sted en gang om året i efteråret. Generalforsamlingen

kan enten foregå ved et fysisk eller et online møde.

§ 4.2 Bestyrelsen inviterer til generalforsamlingen senest 14 dage før via mail eller sociale

medier.

§ 4.3 Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Godkendelse af regnskab
5) Diskussion af indkomne forslag. Forslag skal sendes, så de er modtaget af
bestyrelsen 7 dage før generalforsamlingen. Beslutninger tages med almindeligt
flertal.
6) Valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.
7) Evt.

Forlagets ledelse
§ 4.1 Forlaget ledes af en bestyrelse på 2-5 personer, der alle skal være medlemmer af

Dramatiklærerforeningen.

§ 4.2 Hvis et bestyrelsesmedlem i forlaget trækker sig tilbage, udpeger den resterende

bestyrelse et nyt bestyrelsesmedlem.

§ 4.4 Forlagets bestyrelse vælger en forlagsdirektør blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Posten kan deles mellem to personer.

§ 4.5 Forlagets bestyrelse vælger desuden en kasserer. Posten kan deles mellem to

personer.

§ 4.6 Der udbetales ikke honorar for bestyrelsesarbejdet. Medlemmer af forlagets
bestyrelse får dækket almindelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
Forlagets bestyrelse kan beslutte, at arbejdet i forbindelse med en bestemt udgivelse
kan honoreres.

Bestyrelsens arbejde
§ 5.1 Forlagets bestyrelse er ansvarlig for fastlæggelse af generelle regler, arbejdsplaner,
budgetter og regnskaber, udgivelser samt øvrige forhold med økonomiske
konsekvenser for forlagets virksomhed.

§ 5.2 Forlagets bestyrelse holder møder efter behov, dog mindst én gang halvårligt.
§ 5.3 Forlagets bestyrelse er kun beslutningsdygtigt, når mindst én direktør og mindst et

andet bestyrelsesmedlem er til stede.

§ 5.4 Afgørelser i forlagets bestyrelse træffes med almindeligt flertal.
§ 5.5 Der skrives beslutningsreferat for alle møder.

Økonomi
§ 6.1 Forlagets bestyrelse er ansvarlig for forlagets økonomi.
§ 6.2 Forlagets direktør er ansvarlig for den daglige drift.
§ 6.3 Der udarbejdes et budget i forbindelse med hvert af forlagets udgivelser. Budgettet

godkendes af forlagets bestyrelse.

§ 6.4 Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.

§ 6.5 Der må kun opsamles kapital i forlaget i det omfang, forlagets bestyrelse skønner,

det er nødvendigt for at finansiere forlagets kommende aktiviteter.
§ 6. 6 Regnskabet revideres af forlagets revisor. Det fremlægges og godkendes på

generalforsamlingen.

Tegningsret
§ 7.1 Til normale driftsmæssige dispositioner op til 5.000 kr. har direktøren og kassereren
tegningsret for forlaget. Til større driftsmæssige dispositioner har direktøren og
kassereren tegningsret i fællesskab.

Ændring af vedtægter
§ 8.1 Ændring af forlagets vedtægter kan kun ske efter godkendelse med almindeligt flertal

på generalforsamlingen.

Ophør
§ 9.1 Forlagets ophør kan besluttes af bestyrelsen.
§ 9.2 Forlagets formue tilfalder i så fald Dramatiklærerforeningen.
§ 9.3 Aktiviteter, rettigheder mm kan ved ophør sælges til et andet forlag. Aktiverne fra et

eventuelt salg overdrages herefter til Dramatiklærerforeningen.

Århus d. 29/6 2022
Initiativtagerne til forlaget:

Johanne Winding Nordestgaard Susanne Harkjær Møller